Newyddion

“Gallai miliynau o bunnoedd o gynilion plant fynd heb eu hawlio” dyna rybudd AC Llafur lleol

Os ydych chi neu’ch plentyn ar fin troi’n 18, mae’n werth darllen hwn!

Mae Vaughan Gething AC yn galw ar bob rhiant a pherson ifanc sydd ar fin troi’n 18 i wirio a oes ganddynt fynediad at gronfeydd ymddiriedolaeth gyda chefnogaeth y llywodraeth, a gafodd eu sefydlu pan gawsant eu geni.

Mewn rhai achosion gallai’r cyfrifon ymddiriedolaeth plant hyn, a fydd yn aeddfedu yr hydref hwn ac a allai cynnwys tua £1,000, gael eu colli wedi i Lywodraeth y DU sgrapio cynllun y blaid Lafur. Bydd y don gyntaf o gronfeydd ymddiriedolaeth i blant yn aeddfedu ym mis Medi 2020, gyda mynediad at gynilion ar gyfer unrhyw blentyn a aned yn 2002.

Mae Llafur Cymru yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn gwneud mwy i sicrhau bod unrhyw berson ifanc sydd ar fin troi’n 18 yn gallu derbyn y swm sydd yn eu cronfeydd ymddiriedolaeth.

Sefydlwyd Cronfeydd Ymddiriedolaeth i Blant gan gyn Lywodraeth Lafur y DU yn 2002. Roedd yr holl blant a aned ar ôl 1 Medi 2002 yn derbyn taliad cychwynnol gwerth o leiaf £250 cyn i Weinidogion Ceidwadol ddiddymu’r cynllun yn 2011. Cynllun di-dreth hir dymor ydyw gyda’r nod o roi hwb i gynilion ar gyfer plant gyda’r sawl o deuluoedd incwm isel yn derbyn £250 ychwanegol.

Bu Llywodraeth Lafur Cymru roi hwb ychwanegol i’r gyda Chronfa Ymddiriedolaeth Plant Cymru yn ystod hydref 2009. Roedd y cynllun yn darparu £50 ychwanegol ar gyfer unrhyw blentyn yng Nghymru, gyda thaliad o £100 i blant sy’n byw mewn cartrefi incwm isel wrth iddynt gychwyn ysgol gynradd.

Dywedodd Vaughan Gething:

“Bu Llywodraeth Lafur Cymru a Llywodraeth Lafur y DU ar y pryd wneud buddsoddiad sylweddol yn nyfodol pobl ifanc ac mae’n hanfodol bod Llywodraeth gyfredol y DU yn chwarae ei rhan wrth i’r bobl ifanc hyn wneud cynlluniau ar gyfer eu dyfodol.”

“Bydd nifer o bobl yn ddiarwybod bod ganddyn nhw’r cyfrifon hyn gan fod Llywodraeth Geidwadol y DU heb eu hyrwyddo nhw. Rwy’n annog pob person ifanc sy’n troi’n 18 ym mis Medi i wirio eu cronfeydd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu gyngor ar sut i gael mynediad at y cronfeydd hyn, cysylltwch â fy swyddfa neu ewch i: https://www.gov.uk/child-trust-funds.”

“Mae’r cronfeydd hyn yn gyfle i bobl ifanc ail-fuddsoddi a pharhau i gynilo neu i dalu am gostau uniongyrchol, yn 18 mlwydd oed, maen nhw’n wynebu rhai o benderfyniadau pwysicaf eu bywydau. Ni ddylai fod unrhyw beth i’w rhwystro rhag cael mynediad at yr arian y mae ganddynt yr hawl iddo.”

Mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi ysgrifennu at Drysorlys y DU yn mynnu bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael mynediad at eu cyfrifon.

Dywedodd hi:

“Roedd y cronfeydd a sefydlwyd gan gyn lywodraethau Llafur y DU a Chymru yn fuddsoddiad yn nyfodol ein plant. Os yw pobl ifanc yn dewis ail-fuddsoddi’r arian a chynilo at y dyfodol neu ei defnyddio i dalu costau uniongyrchol i helpu gyda’u camau nesaf ar yr oedran hollbwysig hwn, ni ddylai fod unrhyw beth i’w rhwystro rhag cael mynediad at y cynilion hyn.”

Gellir cael mwy o wybodaeth ar sut i gael mynediad at y cronfeydd hyn yma: https://www.gov.uk/child-trust-funds.

Inksplott