Tag Archives: Waunadda

GWIRFODDOLWYR YN LANSIO MARCHNAD BWYD PRISIAU ISEL YN Y SBLOT

Bydd stondin marchnad cydweithredol bwyd wythnosol a lansiodd yn y Sblot yr wythnos hon yn galluogi preswylwyr i brynu cynhyrchion cartref a bwyd heb blastig yn bennaf am brisiau isel. Grŵp ymreolaethol o gymdogion o’r Sblot, Waunadda a Thremorfa yw’r Splo-Down Food Cooperative sydd wedi dod ynghyd i ddiwallu eu hanghenion bwyd eu hunain ar […]

Posted in Clybiau a Chymdeithasau, Cymuned, Dan Sylw, Digwyddiadau, Newyddion, Prosiectau | Also tagged , , , , , , , Leave a comment

TRYDAR YN NHREMORFA: YR AWR WYLLT SY’N YSGUBO CAERDYDD BOB WYTHNOS

Ers ei lansio ym mis Mehefin 2019, bob dydd Mawrth rhwng 7-8pm ar Twitter, mae #WildCardiffHour wedi gwahodd preswylwyr o bob rhan o Gaerdydd i rannu eu lluniau a’u straeon o’r mannau gwyrdd maen nhw wedi ymweld â nhw, a’r natur maen nhw wedi’i gweld. Wedi’i sefydlu’n wreiddiol gyda chefnogaeth UpRising Cymru yn 2019, nod […]

Posted in Dan Sylw, Digwyddiadau, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment

Ystadegau Covid Caerdydd Ar Gyfer Y Saith Diwrnod Diwethaf Mewn Perthynas â’r Sblot, Waunadda A Thremorfa

Bob dydd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth am ganlyniadau positif profion Covid-19 yng Nghymru.  Mae’r wefan yn caniatáu ichi chwilio am wybodaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol ac mae yna fap defnyddiol sy’n dangos achosion mewn wardiau unigol dros gyfnod treigl 21 diwrnod a saith diwrnod. Es i ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , Leave a comment

CYNGOR CAERDYDD YN ADDO STRYDOEDD GLANACH

Bydd Caerdydd yn elwa o strydoedd glanach o dan gynlluniau newydd i newid y ffordd y cesglir gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy ar draws y ddinas. O dan y drefn newydd bydd y Cyngor yn mabwysiadu model casglu un sifft pedwar diwrnod yr wythnos. Bydd hyn yn galluogi casgliadau rhwng 6am a 3.45pm ar ddyddiau Mawrth, […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment

RHODDI PLANHIGION YR HYDREF AM DDIM I DRIGOLION Y SBLOT, WAUNADDA A THREMORFA

Mae’r mudiad lleol y Wiwer Werdd wedi ymuno â phlanhigfa Parc Bute i roddi planhigion yr hydref fel rhan o Ŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd ledled y ddinas. Ddydd Sadwrn 17 o Hydref, rhwng 10.30am a 12.30pm, byddant yn dosbarthu planhigion llysiau’r hydref a’r gaeaf am ddim ac yn eich helpu i barhau i dyfu […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion, Prosiectau | Also tagged , , , Leave a comment

CANOLFAN WAUNADDA SY’N CEFNOGI POBL AGORED I NIWED YN RHAN O FWLETIN NEWYDDION DA SEREN Y BYD COMEDI

Bydd Canolfan Diwylliant ac Addysg Al-Ikhlas yn Waunadda, sydd wedi bod yn helpu cannoedd o bobl agored i niwed yn y gymuned yn ystod argyfwng COVID-19, yn ymddangos ym mhedwaredd bennod Bwletin Newyddion Da’r Loteri Genedlaethol – crynhoad wythnosol o straeon cadarnhaol sy’n cael ei gyflwyno gan y digrifwr enwog, Joe Wilkinson. O gymunedau yn […]

Posted in Canolfannau, Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , Leave a comment

Syniadau sut gallwn ni helpu ein gilydd yn ystod Covid-19

Mae hwn yn gyfnod anodd. Cyfnod brawychus. Cyfnod digynsail yn ein cenhedlaeth. Ond, os edrychwch chi yn ôl i’r gorffennol, mae pobl wedi wynebu rhai heriau enfawr ac wedi eu trechu. Mewn adegau anodd, y peth gorau amdanom yw ein gwydnwch, ein dyfeisgarwch a’n haelioni. Felly, beth am i ni edrych ar sut gallwn ni […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment

Grŵp Ffrindiau a Chymdogion yn mynd ar-lein i greu cysylltiadau rhwng pobl sy’n teimlo’n unig

Elusen wedi’i leoli yng Nghaerdydd yw grŵp Ffrindiau a Chymdogion neu FAN sy’n dod â phobl o bob oedran a chefndir ynghyd er cyfeillgarwch. Bydd y sawl sy’n mwynhau pobl eraill yn siŵr o gael croeso cynnes os ydynt yn mynychu. Mewn ymateb i fesurau Covid-19, mae FAN bellach yn symud ar-lein ac yn cynnal […]

Posted in Clybiau a Chymdeithasau, Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment

Cymru Gynnes: gwasanaeth am ddim yn y Sblot ac Waunadda yn helpu pobl i leihau eu biliau ynni

Yr wythnos hon, cafodd Incsblot sgwrs gyda Rachael o Cymru Gynnes, gwasanaeth a noddir gan Wales and West Utilities Cyf i helpu pobl leol gadw’n gynnes ac yn ddiogel yn eu cartrefi. Mae Rachael, Eiriolwr Ynni Cymunedol, yn gweithio yn ardal Caerdydd mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd a Gofal a Thrwsio i helpu cynifer o […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment
Inksplott